Joomla!
 
Distribution Channel (ตัวแทนจำหน่าย)
          ตัวแทนจำหน่าย คือ ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า IT ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SeedSoft ในแต่ละจังหวัด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.seed-soft.com  มีสินค้าของ SeedSoft วางจำหน่ายพร้อมกับสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าหรือดีเลอร์ในจังหวัดนั้นๆ สามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายและการตลาดของ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ เมื่อได้เอกสารครบถ้วนจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
วิธีการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
 ส่ง Email แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบรายละเอียดดังนี้
 • แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนจำหน่าย/ดีลเลอร์
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่กิน 90 วัน
 • สำเนาใบ ภ.พ. 20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ภาพถ่ายภายนอกร้าน 1 ภาพ (ให้เห็นตัวอาคารชัดเจน)
 • ภาพถ่ายภายหน้าร้าน 1 ภาพ (ให้เห็นป้ายหน้าร้านชัดเจน)
 • ภาพถ่ายภายในร้าน 1 ภาพ


 • ส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายและการตลาดของ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ เมื่อได้เอกสารครบถ้วนจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
  Dealer (ดีลเลอร์)
            ดีลเลอร์ คือ ลูกค้าที่รับวางระบบ Network หรือทำงานด้าน IT ที่ให้ความไว้วางใจใช้งานโปรแกรมของ SeedSoft อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดีลเลอร์จะประเทศ โดย การจายอยู่ทั่ว "ประโยชน์ของการสมัครเป็นดีลเลอร์ของ SeedSoft นั้นนอกจากสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษแล้ว SeedSoft จะเป็นตัวกลางติดต่อหางานให้ดีลเลอร์ในแต่ละจังหวัด" เมื่อมีการติดต่อจากลูกค้า เช่น หอพัก, โรงแรม, ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, หรือบริษัทต่างๆ
  วิธีการสมัครเป็นดีลเลอร์
  ส่ง Email แจ้งความต้องการเป็นสมัครเป็นดีลเลอร์ โดยแนบรายละเอียดดังนี้

  • แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนจำหน่าย/ดีลเลอร์
  • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน
  • สำเนาใบ ภ.พ. 20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม


  ส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายและการตลาดของ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ เมื่อได้เอกสารครบถ้วนจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
   

   
  ติดต่อสอบถาม
  086-410-5076
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ปัญหาเกิดได้เสมอ และคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเองเพียงโทร. "เปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นปัญหาของเรา"
  086-406-4361
  จันทร์ - อาทิตย์ 09.00 น. - 18.00 น.
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.